Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Χρηματοδότηση:
Ταμείο: ΕΓΤΑΑ
Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Δικαιούχος: Η δράση θα υλοποιηθεί από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» με αυτεπιστασία
Ωφελούμενοι: -Δικαιούχοι μέτρου 112 «Ενισχύσεις για νέους γεωργούς» περιόδου 2007-2013, 2η προκήρυξη -Δικαιούχοι υπομέτρου 6.1 «Ενίσχυση εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς» περιόδου 2014-2020 -Δικαιούχοι υπομέτρου 6.3 «Ενίσχυση για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων» περιόδου 2014-2020

Στόχος του μέτρου είναι η κατάρτιση γεωργών και κτηνοτρόφων, έτσι ώστε να τους δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να γίνουν επιχειρηματίες αγρότες, οι οποίοι συνειδητά θα αποφασίζουν για τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις. Προτεραιότητα θα δοθεί στους νέους γεωργούς, οι οποίοι είναι πιο δεκτικοί στην αξιοποίηση της καινοτομίας και γνώσης και στους κατόχους κτηνοτροφικής ή μικτής εκμετάλλευσης. Για την κατάρτιση των ωφελουμένων του μέτρου θα προωθηθεί ο συνδυασμός της θεωρίας με την πράξη, η σύνδεση του αντικειμένου μάθησης με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των καταρτιζομένων, η ανάπτυξη κριτικού τρόπου σκέψης καθώς επίσης και οι αμφίδρομες σχέσεις εκπαιδευτών – καταρτιζομένων.

Σχετικά Αρχεία:

Επιστροφή στην κορυφή