Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Παρακαλούμε εισάγετε το Α.Φ.Μ σας προκειμένου να ενημερωθείτε για το κατά πόσο είστε δικαιούχος Ε.Φ.Κ. Πετρελαίου. Οι βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να κριθεί κάποιος δικαιούχος είναι οι εξής:

Να έχει καταθέσει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για την προηγούμενη χρονιά
Να εντοπίζεται μηχανογραφικά στο ηλεκτρονικό αρχείο του ΟΓΑ
Να εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό αρχείο του ΟΓΑ ενεργός για το προηγούμενο έτος
Να είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο που προσδιορίζεται με βάση τα άρθρα 4 & 7 της με αριθμ 233746/3996 /24-04-2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄538/05-05-2003)
Να μην είναι δικαιούχος του μέτρου Πρόωρης Συνταξιοδότησης

Ποσά που εμφανίζονται από τον Φεβρουάριο 2017 ισοδυναμούν με το υπολογιζόμενο από το Υπουργείο Οικονομικών ποσό επιστροφής. Αν υπάρχει απόκλιση αυτών από τα πιστούμενα ποσά, παρακαλούμε να απευθύνεστε για πληροφορίες στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο τηλ. 2131 621000.

Επισημαίνεται ότι η επεξεργασία για τον υπολογισμό του ποσού πληρωμής βασίζεται στα δεδομένα των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης του προηγούμενου έτους (π.χ Έτος ΕΦΚ 2016 βασίζεται στα δεδομένα της ΑΕΕ 2015).

Επιστροφή στην κορυφή