space
hmerologio
plhrwmes
dot  
space
Διαδρομή: ΟΠΕΚΕΠΕ arrow Συχνές Ερωτήσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων
- Ποια είναι τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Συναλλασσομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για έναν μεμονωμένο παραγωγό ή ατομική επιχείρηση;

Για μεμονωμένο παραγωγό ή ατομική επιχείρηση απαιτείται:
1. Αίτηση συμπληρωμένη με τα στοιχεία του συναλλασσόμενου και θεωρημένη από Αστυνομία, Δήμο, Κ. Ε. Π. ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία :doc
2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από τη Δ.Ο.Υ. Αν πρόκειται για Ατομική Επιχείρηση (Απλή φωτοτυπία)
3. Βεβαίωση από Επιμελητήριο της περιοχής, αν πρόκειται για Ατομική επιχείρηση (αν πρόκειται για κατασκευή δημόσιων έργων Τεχνικό Επιμελητήριο) ή βεβαίωση από την Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που να βεβαιώνει ότι είναι αγρότης αν πρόκειται για μεμονωμένο παραγωγό.

Το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται από Αστυνομικό Τμήμα, ΚΕΠ, Δήμο, ή άλλη Δημόσια αρχή

- Ποια είναι τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Συναλλασσομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Συνεταιρισμό;

Για Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε, ΕΑΣ ή Συνεταιρισμό απαιτείται:
1. Αίτηση συμπληρωμένη με τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου. Θεωρημένη από τράπεζα της επιλογής σας, στην οποία θα βεβαιώνετε το νόμιμο της εκπροσώπησης:doc
2. Το καταστατικό θεωρημένο από δικηγόρο
3. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από τη Δ.Ο.Υ. (Απλή φωτοτυπία)
4. Το Φ. Ε. Κ σύστασης της εταιρείας για Α. Ε & ΕΠΕ (Απλή φωτοτυπία)
5. Βεβαίωση εγγραφής από το επιμελητήριο που είναι εγγεγραμμένη

Το γνήσιο της υπογραφής και το νόμιμο της εκπροσώπησης για τα νόμιμα πρόσωπα,βεβαιώνεται: 1. Για ατομική επιχείρηση, από Αστυνομικό Τμήμα, ΚΕΠ, Δήμο, κ.α
2. Για εταιρία, από την Τράπεζα που συνεργάζεται.

- Ποια είναι τα δικαιολογητικά για πληρωμή κληρονόμων αποθανόντα δικαιούχου;

Προκειμένου να πληρώνονται οι κληρονόμοι των θανόντων δικαιούχων, θα πρέπει να προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου
2. Διαθήκη (όταν υπάρχει) ή πιστοποιητικό μη έκδοσης διαθήκης από το Πρωτοδικείο (όταν δεν υπάρχει διαθήκη)
3. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών
4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΜΕ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ, ΟΛΟΥΣ τους νόμιμους κληρονόμους, όπου να φαίνονται τα ονοματεπώνυμα και ο λογαριασμός
5. το ΑΦΜ του θανόντα.

Υπενθυμίζουμε ότι, προϋπόθεση για την πληρωμή των κληρονόμων,είναι να έχουν αποσταλεί τα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ και να έχει απορριφθεί η πληρωμή.

- Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των προγραμμάτων δωρεάν διανομής τροφίμων;

Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €, προσαυξανόμενο κατά 30 % για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά. Άπορα θεωρούνται επίσης παιδιά που εγκαταλείπονται σε ιδρύματα.

- Πώς και από ποιους διανέμονται τα τρόφιμα στους δικαιούχους;

Για το σκοπό της παροχής τροφίμων στους δικαιούχους οι προς διανομή ποσότητες κατανέμονται σε φορείς υλοποίησης και μέσω αυτών διανέμονται στους τελικούς δικαιούχους.

Ως φορείς υλοποίησης ορίζονται:

  • ΤέλοςφόρμαςΑρχήφόρμαςΦιλανθρωπικά Ιδρύματα ή Φιλανθρωπικοί σύλλογοι που είτε σιτίζουν είτε φιλοξενούν είτε περιθάλπουν άπορα άτομα
  • Ιερές Μητροπόλεις για την άσκηση του φιλανθρωπικού τους έργου
  • Σύλλογοι Παλιννοστούντων
  • Σύλλογοι Πολυτέκνων αναγνωρισμένων από την Α.Σ.Π.Ε.
  • Σύλλογοι τριτέκνων
  • Σύλλογοι μονογονεϊκών οικογενειών
  • Σύλλογοι Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Χρονίως Πασχόντων, Ψυχικά Πασχόντων κλπ.
  • Σύλλογοι Αθίγγανων
  • Δήμοι, Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. Και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις τους
  • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που υλοποιούν προγράμματα σίτισης απόρων ατόμων, εντός της Επικράτειας και μόνο.

- Ποια είναι η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να υποβάλλουν οι φορείς υλοποίησης για να ενταχθούν στα προγράμματα δωρεάν διανομής προϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υλοποίησης προκειμένου να τύχουν κατανομής σε οποιοδήποτε επιμέρους πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Κάθε αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

I. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού σύστασης του φορέα (Φ.Ε.Κ.) υλοποίησης των προγραμμάτων δωρεάν διανομής από το οποίο να προκύπτει: α) η καταστατική έδρα, β) τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν το δικαίωμα υπογραφής και εκπροσωπούν το φορέα υλοποίησης, καθώς και γ) βεβαίωση αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού. Παράλληλα, από το καταστατικό πρέπει να προκύπτει η φιλανθρωπική δραστηριότητα του φορέα και ειδικότερα σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο του προγράμματος (διάθεση τροφίμων, παράθεση συσσιτίων). Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει καταστατικό, απαιτείται η υπάρχουσα πράξη ίδρυσης του φορέα.
II. Επίσημο έγγραφο από το αρμόδιο όργανο εκάστου φορέα υλοποίησης για τον καθορισμό του υπεύθυνου (ονοματεπώνυμο, Α.Δ.Τ., στοιχεία επικοινωνίας) για την παραλαβή και τη διανομή των προϊόντων στους τελικούς δικαιούχους.
III. Άδεια λειτουργίας από όπου να προκύπτει η δυναμικότητα ή η δυνατότητα φιλοξενίας - περίθαλψης απόρων στην περίπτωση που οι φορείς υλοποίησης είναι γηροκομεία, ορφανοτροφεία, κλπ
IV. Κανονισμός λειτουργίας ή άλλο κατάλληλο επίσημο έγγραφο στην περίπτωση των συσσιτίων από το οποίο να προκύπτει η ύπαρξη κατάλληλων χώρων σίτισης αλλά και ο αριθμός των σιτιζομένων ατόμων
V. Ονομαστική κατάσταση των τελικών δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (όπως το υπόδειγμα 2). Στην έντυπη κατάσταση θα πρέπει να υπάρχει θεώρηση από αρμόδια δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα υλοποίησης
VI. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα υλοποίησης των προγραμμάτων της δωρεάν διανομής, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι:
1. όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην κατάσταση του υποδείγματος 2 είναι ακριβή, αληθή και σύμφωνα με την παρούσα απόφαση επιλεξιμότητας.
2. όλα τα απαραίτητα επίσημα δικαιολογητικά απορίας των τελικών δικαιούχων τους βρίσκονται στα αρχεία του φορέα
3. αποδέχονται κάθε έλεγχο, που προβλέπεται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία
4. τηρούν λογιστικά βιβλία για τις σχετικές ενέργειες. Στις περιπτώσεις φορέων που δεν προβλέπεται εκτου νόμου η υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων εφαρμόζεται χωριστή λογιστική για την υλοποίηση του προγράμματος
5. τηρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και είναι ενήμεροι για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά των τελικών δικαιούχων μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά που φυλάσσονται στο αρχείο του φορέα υλοποίησης, συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής και διαβιβάζονται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του άρ. 2, παρ. 1 της παρούσας, οι οποίες μετά τον έλεγχο αυτών στο 100 %, προβαίνουν στην κατάρτιση της κατάστασης των επιλέξιμων φορέων υλοποίησης και επιστρέφουν τα δικαιολογητικά των τελικών δικαιούχων στους φορείς για τη συνέχιση τήρησης αυτών στο αρχείο τους.

 
space
 
 
space
dot
   
Όροι Χρήσης / Πολιτική Απορρήτου